دانلود فایل(بررسی و مطالعه صلاحيت ديوانعالي كشور امريكا و مسئله تراكم)

بررسی و مطالعه صلاحيت ديوانعالي كشور امريكا و مسئله تراكمبررسی و مطالعه صلاحيت ديوانعالي كشور امريكا و مسئله تراكم|30015243|bno34053965|
در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان بررسی و مطالعه صلاحيت ديوانعالي كشور امريكا و مسئله تراكم آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 16از نظر رئيس ديوان عالي كشور امريكا،دادگاه مزبور سالهاست دربررسي پرونده ها واوراق قضائي غوطه وربوده واعضا آن از كثرت مشغله وتراكم امور دروضعي بسيار ناراحت كننده قراردارند.درسخنراني كه وارن برگر(1) رئيس ديوان كشور امريكا اخيرا دردانشگاه كلمبيا بافتخار فيسك استون(2) كه در سالهاي 1941تا1946رئيس ديوان كشور امريكا بوده است،ايراد كرده است چنين بيان داشته كه آمار پرونده هاي مطروحه دراين دادگاه از 1448پرونده در سال 1945به 4202پرونده درسال 1969 افزايش يافته ودرسال اول خدمت او كه سال قبل باشد اين رقم به 4533 پرونده بالغ شده است.واخيرا بحث دراين امر پيدا شده است كه آيا قضات اين دادگاه چه تدابيري بايد براي حل اين مشكل بينديشند چندي قبل كميته اي از هفت نفر از كارشناسان حقوقي بوسيله برگر تعيين شده بود كه اين كميته برياست استاد دانشكده حقوق دانشگاه هاروارد بنام پل فراند(3) تشكيل گرديد كميته مزبور پيشنهاد كرد كه باتصويب كنگره دادگاه نه نفري ديگري متشكل از قضات استيناف ممالك متحده برمبناي ادواري بودن دوره آن تشكيل گردد كه دادگاه مزبور بكليه تقاضاهاي فرجامي رسيدگي ودرخواستهائي را كه قابليت طرح درديوان عالي كشور را دارد رسيدگي وبقيه را كه قابل طرح نيستند مردود اعلام بدارد دراين پيشنهاد اضافه شده است باوجود چنين دادگاهي معذلك حق رد وقبول تقاضاهاي فرجام براي خود ديوان عالي كشور نيز كماكان باقي بماند.. كميته فوق اضافه كرده است كه گرچه درحال حاضر ديوان كشور امريكا از حق خود درقبول يا عدم قبول درخواستهاي فرجامي استفاده ميكند ولي اين پيشنهاد ميتواند درتصفيه اينگونه درخواستها وجلوگيري ازموضوع تراكم نقش مهمي را ايفا كند. ازقرن نوزدهم تصميمات ومشاورات ديوان عالي كشور امريكا درروزهاي معين هفته درجلساتي كه بطورسري منعقد ميشد اتخاذ ميگردد ولي اخيرا مخبر مجله تايم امريكا بنام ديويد بكويت (4) باكسب اجازه از مقامات مربوط موفق شده است كه بنحوه مشاورات درجلسات مزبور د? البته تاخير درورود عملي خلاف ادب تلقي ميشود ، درهاي سالن كنفرانس بسته ميشود وبعد از حضور كليه قضات برطبق سنتي كه وجود دارد نامبردگان براي ابراز صميميت وهمكاري دست يكديگر را بگرمي ميفشارندودرخارج ازاين سالن دونفر گارد مخصوص محافظ نيز مستقر است تااطمينان حاصل شود كسي مخل كارآنها نخواهد شد وهرآينه ارتباط با خارج ضروري باشد رسم براينست كه جوانترين قضات اين دادگاه درراآهسته باز ميكند تا چنانچه پيامي يا خبري باشد بدرون سالن ببرد.بعد از انجام اين مقدمات رئيس ديوان كشور كنفرانس را آغاز وقضات نظرات خود را برحسب اقدميت وارشديت نسبت به پرونده ها ابراز ميدارند. براي مثال روش كاردراين دادگاه چنين است كه باطرح اولين پرونده دادگاه توجه مييابد موضوع طرح شده درخواست فرجام از محبوسي است كه بعدم آزادي دراداي فرايض مذهبي از طرف مقامات زندان اعتراض كرده است بعد از طرح اين تقاضا با توجه بسوابق وآراء قبل قضات ميدانند دراين خصوص قبلا ديوان عالي كشورددرپرونده پلاك (2) عليه بلو نظر خود را اعلام داشته واين نظريه بعنوان رويه لازم الاتباع سالهاست مورد عمل قرارگرفته است كه طبيعي است باتوجه بسوابق مذكور اين درخواست فرجام رد ميشود سپس پرونده ديگري مطرح ميشود كه باز قاضي ديگري مخاطب رئيس قرارگرفته ونظريه اواستعلام ميگردد تابالاخره درموضوع مطروحه عقيده كليه قضات پرسيده ميشود البته بيش از نيمي ازاينگونه تقاضا ها بعلت اينكه جلب توجه حتي يكي از قضات ديوان كشور را نكرده است قابل تجويز براي دادرسي فرجامي قرارنمي گيردودرسالجاري هرقاضي ديوان كشور ومنشي او كليه تقاضاهاي فرجامي را بمحض وصول مورد بررسي قرارداده اند وبنا به تضميمي كه اخيرا ازطرف قاضي نوئيز پاول (1) اتخاذ شده است تقاضاهاي فرجامي به يكي از تقرير نويسان قضائي ارجاع ميشود تا براي هرپرونده گزارشي از يك تا15 صفحه بمنظور مطالعه جداگانه قاضي برگر(2) وايت (3) ، بلاك من (4) ورين كوئيست (5) تهيه نمايد ، قضات ديگر بوسيله منشي خود منفردا اقدام باين امر ميكنند .