دانلود فایل(ارائه رويکردی جديد به مسئله طبقه بندی توزيع شده عامل های هوشمند)

ارائه رويکردی جديد به مسئله طبقه بندی توزيع شده عامل های هوشمند|50681461|bno34053965|
در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان ارائه رويکردی جديد به مسئله طبقه بندی توزيع شده عامل های هوشمند آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

حجم فایل : 517.5 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 54
دفاعيه پايان نامه كارشناسي ارشد ارائه رويکردی جديد به مسئله طبقه بندی توزيع شده:
عاملهای هوشمند عناوين اصلي ضرورت انجام پژوهش
هدف پژوهش
طبقه بندی توزيع شده
رويکردهای عمده و کارهای موجود
چهارچوبی برای بيان مسئله طبقه بندی توزيع شده و راه حلهای آن
سه سناريوی هدف از فضای مسئله طبقه بندی توزيع شده
حل سناريوی اول - روش انتخاب همکار بر اساس همسبتگی مبتنی بر ناحيه
حل سناريوی دوم – روش انتخاب همکار بر اساس همبستگی و توانايی تعميم
حل سناريوی سوم – روش مبتنی بر عاملهای هوشمند
مشخصات بستر آزمايشگاهي پياده سازي شده
نتايج ارزيابي‌هاي انجام شده
نتيجه گيري، دستاوردهاي پروژه، پيشنهاد كارهاي آينده ضرورت انجام پژوهش تکنيکهای موجود برای داده کاوی افزايش کاربردها نيازهای خاص مربوط به پراکندگی داده ها، عدم امکان تجميع داده ها کشف خودكار دانش‌هاي جديد، الگوها، ارتباطات در مجموعه داده های پراکنده خوشه بندي قوانين انجمنی ... گسترش کاربردها، پراکندگی اطلاعات، ملاحظات رقابتی و امنيتی نياز به تکنيکهای استخراج دانش از داده های پراکنده داده کاوی توزيع شده طبقه بندي
توزيع شده هدف پژوهش بهبود دقت در طبقه بندی توزيع شده بهبود كشف اطلاعات از مجموعه داده های توزيع شده کاربرد وسيعتر تکنيکهای داده کاوی، در حوزه هايی که به آن نياز دارند
کشف دانش مفيد، عليرغم وجود قيدها و محدوديتهای رقابتی، امنيتی
کشف دانش مفيد، ضمن رعايت ملاحظات مربوط به حريم خصوصی مسير پژوهش بررسی مسئله طبقه بندی توزيع شده شناخت مسائل و مشکلات مربوطه دسته بندی و ارزيابی کارهای مرتبط بررسی کارهای مرتبط و رويکردهای موجود دستيابی به چارچوبی برای توصيف فضای مسئله انتخاب تعدادی از نقاط فضای مسئله و ارائه راه حل برای آنها کارآيی عاملهای هوشمند در حل مسئله طبقه بندي توزيع شده تعيين نقاط پرکاربرد و بررسی نشده طبقه بندي توزيع شده طبقه‌بندي توزيع شده = استفاده از داده های توزيع شده موجود، جهت ساخت مدلی برای انتساب نمونه های جديد به يكی از طبقات از قبل تعيين شده
اجزای اصلی مسئله طبقه بندی توزيع شده
مجموعه داده های توزيع شده
يادگيرنده ها دشواريهای طبقه بندي توزيع شده توزيع شدگی داده ها
هزينه های جمع آوری داده ها در يک سايت مرکزی
محدوديت پهنای باند و غالبا توجيه ناپذير بودن چنين عملياتی
هزينه های ادغام چند مجموعه داده انتقال داده شده به يک سايت
مسائل مربوط به تفاوت ساختاری بين مجموعه داده ها
مسائل مربوط به تفاوت معنايی بين مجموعه داده ها
قيدها و محدوديتها
ملاحظات رقابتی، امنيتی و حريم خصوصی
عدم امکان دسترسی به تمام مجموعه داده ها توسط يک يادگيرنده
مشاهده يکجا
مشاهده تدريجی
رقابت و اتحاد بين يادگيرنده های دارای اهداف غيرم...